Menu

Polityka prywatności

 1. Administrator danych: 
  Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BODEX" adres Wolności 540E 41-708 KRS 0000759093 NIP  6412190786
 2. Cele przetwarzania danych osobowych:
  Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Administratora.
 3.  Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
  Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, c, f RODO:
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności w zakresie obowiązków podatkowych i księgowych;
  • w celach windykacyjnych jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora;
  • w celu prowadzenia korespondencji, w tym także elektronicznej jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora.
 4. Odbiorcy danych osobowych:
  Dostęp do danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy / współpracownicy / podwykonawcy w celu realizacji swoich obowiązków służbowych, a także podmioty świadczące usługi informatyczne, księgowe, hostingowe oraz w zakresie świadczenia usług związanych utrzymaniem poczty elektronicznej.
 5. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:
  Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 6. Okres przechowywania danych osobowych:
  Dane osobowe będą przetwarzane przez 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone w zakresie danych przetwarzanych w ramach wykonywania usług.
  W pozostałych przypadkach dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak wymagają tego odpowiednie przepisy prawa, w szczególności podatkowe i rachunkowe oraz tak długo jak jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. Prawa osoby, której dane dotyczą:
  Przysługuje Państwu prawo do:
  • dostępu do danych osobowych, (art. 15 ust. 1 RODO),
  • otrzymania kopii danych osobowych (art. 15 ust. 3 RODO),
  • sprostowania lub uaktualnienia danych osobowych (art. 16 RODO),
  • usunięcia danych osobowych – jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, aby Administrator przetwarzał Państwa dane, możecie Państwo żądać aby Administrator je usunął za wyjątkiem sytuacji, w których obowiązek przetwarzania danych osobowych wynika z przepisu prawa lub przetwarzanie danych jest niezbędne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń (art. 17 RODO),
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
  • przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego wyłącznie w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy i są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
  • W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO).
  W celu skorzystania z przysługujących praw, należy kontaktować się z administratorem pod adresem poczty elektronicznej: bodex.rsl@interia-no-spam.pl  telefonicznie pod numerem 32 771 61 94 lub listownie na adres siedziby Administratora.
 8. Informacja o obowiązku podania danych osobowych i skutkach ich niepodania:
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne w celu zawarcia i wykonania umowy oraz w celu realizacji prawnie uzasadnione interesu administratora.
  W pozostałych przypadkach podanie danych jest obowiązkowe, w szczególności gdy wymaga tego spełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 9. Profilowanie:
  Dane osobowe nie są wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.”